Home Tags Windows

Tag: windows

Berat มรดกโลกที่เปรียบดั่งเพชรเม็ดงามแห่งอัลบาเนีย

สภาพบ้านเรือนตามเนินเขา Tomorr ของ Mangalem หรือเขตเมืองเก่าซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 2008 แห่งเมือง Berat เมืองหลวงของเทศมณฑล Berat ในภาคกลางตอนล่างของประเทศ Albania เขตเมืองเก่าของเมืองริมฝั่งแม่น้ำ Osum ที่มีความหมายตามภาษาเซอร์เบียนว่า “เมืองสีขาว”
error: Content is protected !!