Home Tags Area

Tag: area

Anafiotika ย่านน่ารักบรรยากาศกรีกไอส์แลนด์กลางกรุงเอเธนส์

บรรยากาศน่ารักๆ ภายในบริเวณที่เรียกว่า Anafiotika ส่วนหนึ่งของย่าน Pláka ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเนินเขา Acropolis ใจกลางกรุง Athens เมืองหลวงของประเทศ Greece หนึ่งในย่านที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเอเธนส์แห่งนี้แรกเริ่มเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้อพยพจากเอเชียกลาง
error: Content is protected !!