Sucevița Monastery โบสถ์มรดกโลกศิลปะแบบ Northern Moldovia ที่หาชมได้ยาก

อดีตเมืองหลวงของอาณาจักร Moldovia (ประเทศ Moldova ในปัจจุบัน) อย่างเมือง Suceava ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ Romania นั้นคงไม่ใช่เมืองที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายนิยมมากนักเนื่องจากตั้งอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ค่อนข้างมาก แต่อิทธิพลศิลปะแบบ Northern Moldovia ที่แผ่ปกคลุมสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในเมืองล้วนเป็นสิ่งที่พบได้ยากยิ่ง

เช่นเดียวกับ Sucevița Monastery โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์ตะวันออกในทางใต้ของเขตเมืองเก่า Bukovina ใกล้กับแม่น้ำ Sucevița สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1585 โดย Ieremia Movilă, Gheorghe Movilă และ Simion Movilă โดยผสมผสานศิลปะแบบไบเซนไทน์และโกธิคเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

จุดเด่นสำคัญอีกอย่างคือภาพวาดฝาผนังทั้งนอกและในโบสถ์ที่เป็นสไตล์ Northern Moldovia ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งผลให้สำนักบวชดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2010 ที่ผ่านมา รวมทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดผลงานศิลปะที่มีคุณค่ายิ่งในโลก

พิกัด: Sucevița Monastery map

Sucevita Monastery2 Sucevita Monastery4 Sucevita Monastery5

Sucevita Monastery3

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต