ขอวีซ่าเชงเก้นต้องทำยังไงบ้าง

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ก่อนอื่นขอบอกว่าถ้าคุณจะไปเที่ยวยุโรปประเทศต่อไปนี้คือ อันดอร์รา, ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิคเทนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบอร์ก, มอลต้า, โมนาโค, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, ซาน มาริโน, สโลวีเนีย, สโลวาเกีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ และนครรัฐวาติกัน
ขอวีซ่า Schengen แค่วีซ่าเดียวเที่ยวได้ทั่วทุกประเทศเหล่านี้เลยครับ[/vc_column_text][vc_column_text]

photo credit: www.dplusguide.com
photo credit: www.dplusguide.com

[/vc_column_text][vc_column_text]คำแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขอวีซ่า Schengen ควรเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวกับสถานทูตของประเทศต่างๆ ในกลุ่มเชงเก้นอย่างไร

สถานทูตของประเทศต่างๆ ในกลุ่มเชงเก้นมีกฎระเบียบในการขอวีซ่าใกล้เคียงกัน แต่บางสถานทูตอาจมีขั้นตอนการติดต่อยื่นคำขอ ระยะเวลาพิจารณาอนุมัติ และการขอเอกสารเพิ่มเติมที่แตกต่างจากสถานทูตอื่น ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ของแต่ละสถานทูตหรือเอเจนซี่ที่เป็นตัวแทนรับเรื่องขอวีซ่าจากสถานทูตให้รอบด้านก่อนยื่นเอกสาร[/vc_column_text][vc_column_text]เอกสารและหลักฐานมาตรฐานทั่วไปสำหรับยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าประเภทเข้า-ออกครั้งเดียว (Single entry) หรือเข้า-ออกมากกว่า 1 ครั้ง (2 entries / Multiple entries) คือ

  1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (Visa Application Form)
    บางสถานทูตให้ปรินท์แบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูล บางสถานทูตให้กรอกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์แล้วปรินท์ไปยื่นที่สถานทูต
  1. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1-2 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ฉากหลังสว่าง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
    บางสถานทูตกำหนดขนาดรูปเป็นเซ็นติเมตร และให้มีสัดส่วนใบหน้าคิดเป็นกี่ % ของพื้นที่รูป
  1. หนังสือเดินทาง (passport) เล่มจริงที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 หรือ 6 เดือน  นับจนถึงวันที่จะออกเดินทางจากประเทศเชงเก้น พร้อมสำเนา (ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย)

4. สำเนาบัตรประชาชน (เตรียมสำรองไปด้วย)

5. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ให้จองตั๋วเครื่องบินไว้ก่อน ยังไม่ต้องออกตั๋วและชำระเงินจนกว่าจะได้วีซ่า
แต่ถ้าซื้อตั๋วก่อนได้รับอนุมัติวีซ่าแล้วให้แนบหลักฐานตั๋วเครื่องบินไปเลย

  1. หลักฐานประกันภัยการเดินทาง ที่ครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดตลอดการเดินทาง (ตั้งแต่วันเดินทางออกจากบ้านจนถึงวันเดินทางกลับถึงบ้าน) ในวงเงินประกันที่คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท (บางสถานทูตขอทุนประกัน 2,000,000 บาท)
    กรุณาตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันที่ทางสถานทูตฯ รับรองก่อนทำประกันด้วย

[/vc_column_text][vc_column_text]7. หลักฐานการจองโรงแรมหรือที่พัก
ทำการจองโรงแรม/ที่พักแบบที่สามารถยกเลิกการจองได้โดยไม่มีการหักเงินมัดจำหรือเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตเลย จองโรงแรม/ที่พักในเมืองต่างๆ ให้ตรงกับวันที่แจ้งในแผนการเดินทางให้ครบทุกคืน ถ้าคืนใดไม่ได้นอนค้างในเมือง เช่น ค้างบนรถไฟ night rain บนรถบัส หรือเรือ ให้ระบุในแผนการเดินทางว่าคืนวันที่เท่าไหร่จะค้างคืนในพาหนะชนิดใด
ถ้ามีญาติ เพื่อน หรือคนรู้จักมีบ้านหรือที่พักอยู่ในประเทศเชงเก้น และต้องการพักอาศัยกับบุคคลดังกล่าว ให้ยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยือน ซึ่งต้องใช้จดหมายเชิญตัวจริงพร้อมสำเนาจากผู้เชิญซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศเชงเก้น หรือจากบริษัท/องค์กรในประเทศนั้นๆ โดยผู้เชิญจะต้องระบุรายละเอียดที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ทั้งของตัวผู้เชิญและผู้ยื่นขอวีซ่า (ชื่อ, วันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์) จุดประสงค์ในการเดินทาง ระยะเวลาการเดินทาง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร บัตรประชาชนผู้เชิญ ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส (ตรวจสอบหลักฐานต่างๆ จากแต่ละสถานทูตอีกครั้ง)

8. แผนการเดินทางคร่าวๆ ระบุว่าแต่ละวันจะไปเมืองอะไร ค้างคืนที่ไหน เช่น
Day 1: 1 Jan 2016
Bangkok to City A

Day 2: 2 Jan 2016
traveling in City A and stay overnight

Day 3: 3 Jan 2016
City A to City C (ไม่ต้องบอกว่าไป City B ด้วยก็ได้)
traveling in City C and stay overnight

Day 4: 4 Jan 2016
traveling in City C and stay overnight

Day 5: 5 Jan 2016
City C to City D
traveling in City D
Night Train to City E
V
V
Day 8: 8 Jan 2016
City G to Bangkok

แต่บางสถานทูตก็ไม่ได้ขอแผนการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ใช้วิธีการสอบถามในขณะสัมภาษณ์[/vc_column_text][vc_column_text]9. ใบรับรองการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ที่ระบุวันที่เริ่มทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาที่จะพักอาศัยในกลุ่มประเทศเชงเก้น/ใบลาพัก/ใบรับรองจากสถานศึกษา กรณีมีกิจการเป็นของตัวเองให้ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ เป็นหลักฐาน
สถานทูตจะพิจารณาหลักฐานข้อนี้เป็นสำคัญเพราะเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่าคุณจะเดินทางกลับประเทศของคุณแน่นอน

10. เอกสารแสดงสถานภาพทางการเงิน
เช่น หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร (bank statement) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก เป็นต้น โดยบัญชีเงินฝากควรเป็นบัญชีที่สามารถเบิกถอนออกมาใช้จ่ายได้ บัญชีเงินฝากประจำ พันธบัตร สลากออมสิน กองทุนต่างๆ สามารถแนบไปด้วยได้ แต่อาจจะไม่ใช่หลักฐานหลักในการพิจารณา
จำนวนเงินในบัญชีที่สามารถเบิกถอนออกมาใช้จ่ายได้ควรมีประมาณ 10,000 บาท x จำนวนวันเดินทางทั้งหมด เช่น จะไป 8 วัน ควรมีเงินในบัญชีประมาณ 80,000 บาท
ไม่ควรเบิกถอนเงินออกจากบัญชีที่ยื่นสถานทูตในระหว่างพิจารณาจนกว่าจะถึงวันรับหนังสือเดินทางคืน[/vc_column_text][vc_column_text]กรณีพิเศษอื่น เช่น เด็กยื่นขอวีซ่าคนเดียวจะต้องมีหนังสืออนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศจากบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง สูติบัตรและเอกสารรับรองการปกครองบุตร (ปค.14) และอื่นๆ แปลเป็นภาษาอังกฤษ

กรุณาศึกษาระเบียบของแต่ละสถานทูตเพิ่มเติม

เมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วก็เดินทางไปยื่นขอวีซ่าตามวัน-เวลาที่ทำการนัดหมาย/จองคิวไว้ล่วงหน้า หรือไปสถานทูต/
เอเจนซี่ตามเวลาทำการ และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร (x อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรเป็นบาทตามอัตราที่สถานทูตกำหนด) บางสถานทูตรับชำระเป็นเงินยูโรเท่านั้น อาจชำระเป็นเงินสดหรืออย่างอื่น

สถานทูตใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่าตั้งแต่ 5-15 วันทำงาน ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละสถานทูต และจะแจ้งวัน-เวลามารับเล่มหนังสือเดินทางคืนในวันที่เข้ายื่นเอกสาร

ส่วนการจะยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตใดในกรณีที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศ ให้เลือกขอจากสถานทูตของประเทศที่จะอยู่นานที่สุด หรือถ้าอยู่หลายประเทศนานเท่าๆ กันก็ให้ยื่นขอจากสถานทูตของประเทศแรกที่ไปถึง

เตรียมตัวให้พร้อม  กรอกเอกสารให้ถูกต้อง  ยื่นหลักฐานให้ครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับอนุมัติวีซ่า  ถ้าคุณได้วีซ่าเชงเก้นครั้งแรกก็เปรียบเสมือนใบเบิกทางชั้นดีให้การขอวีซ่าเชงเก้นและวีซ่าของประเทศอื่นๆ ในครั้งต่อๆ ไปครับ[/vc_column_text][vc_column_text]

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”” parallax=”” parallax_image=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]