Safranbolu เมืองออตโตมันโบราณที่เป็นมรดกโลกอันทรงคุณค่า

สภาพบ้านเรือนแบบออตโตมันขนานแท้แห่งเมือง Safranbolu เมืองในจังหวัด Karabük เขตแคว้น Black Sea ทางตอนเหนือของคาบสมุทร Anatolia ห่างจากกรุง Ankara เมืองหลวงของประเทศ Turkey ไปประมาณ 100 กิโลเมตร

ภายในบริเวณเขตเมืองเก่าที่เป็นพื้นที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกแห่งนี้รายล้อมด้วยอาคารบ้านเรือนแบบออตโตมันที่ยังคงรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ โดยมีการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของตุรกีไว้กว่า 1,000 แห่ง อาทิ พิพิธภัณฑ์ มัสยิด สุสาน น้ำพุ บ่อน้ำร้อน และหอนาฬิกา นอกจากรากเหง้าทางวัฒนธรรมแล้ว เมืองดังกล่าวยังมีชื่อเสียงจากการเป็นศูนย์กลางการค้าดอกไม้ตระกูล Saffron ซึ่งปลูกกันอย่างแพร่หลายจนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดในโลก

พิกัด: Safranbolu map

safranbolu2 safranbolu3 safranbolu4 safranbolu5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต