ประกาศผลผู้โชคดีกิจกรรม QatarairwaysXTieweng Mother’s Day

ประกาศผลผู้โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์ระดับ First Class ของ Emprivé Cineclub, Emporium จากกิจกรรม QatarairwaysXTieweng Mother’s Day

  1. คนที่หนึ่ง แสงหิรัญ

2. อัศวิน จำหน่ายผล

3. ชัญญานาท หัดจำนงค์

4. ภัทรียา โพธิ์ศรี

5. สุภาฉัตต์ บุญอุ้ม

6. กิดานันท์ เจียรประเสริฐ

7. WILASINI LIMHENG

8. พราวภัส เตชะรุ่งโรจน์

9. Sasikamol Kridkratok

10. ณัฐวดี ศรีอรุณศักดิ์

11. นางสาวพรรณอร แก้วเรือง

12. พัชราภรณ์ ศิริวิมลกุล

13. พงศ์อมร ต่วนขาว

14. ภัทรมน วิวัฒน์ธนสาร

15. จิรายุส เบี้ยมุขดา

16. พัชรสิริ สุนธนนท์

17. ชาญวิทย์ เสริมพล

18. วรินทร คเชนทร์เดชา

19. สลิลทิพย์ กาญจนพันธุ์

20. Thawatchai thianboonsong

21. พิชญชาญ เดชพันธุ์

22. ปณัฐ โอประเสริฐสงัสดิ์

23. ปรุงแต่ง ศรีวรศาสตร์

24. แกมทอง เวชวิทยาขลัง

25. กฤตยา แสงนิติเดช

26. พีรดา ชิว

27. ศรันญา พิมพ์สอน

28. อรอาภา ชูช่อพฤกษ์

29. Thanatchaporn Chincham

30. สนธยา สุตภักดิ์

31. กิตติมา พรหมณะ

32. พีระเดช จินดารัตน์

33. ปฐมพร รัตนชวานนท์

34. ภัควลัญญ์ จันทร์สมาน

35. ณัฐพล นาคแสนนันท์

36. ชวิศา เอี่ยมไธสง

37. ธนิตา คงชัย

38. ธนัญยา มุทราอิศ

39. นันทรัตน์ ขันธหิรัญ

40. อติมน แววพานิช

41. อิทธินันท์ อะดุงเดชจรูญ

42. ธัญญารัตน์ ถมปัด

43. ฤทธิชาติ ศิลารักษ์

44. นัดดา ปีลาร่า

45. เอมิลี่ อำไพพิทักษ์วงศ์

46. พัชรินทร์ วงศ์วราวิภัทร์

47. กัญจนาฏ เสริฐพันนึก

48. มนฤดี ชูไกรไทย

49. พิมพ์ชนก ศุกระมูล

50. รัตติกาล แสนคำแก้ว

ทางเราจะจัดส่งรางวัลไปยังที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน โดยขอความร่วมมือให้ผู้ได้รับรางวัลโพสต์รูปถ่ายตอนไปชมภาพยนตร์ พร้อมติด hashtag #QatarairwaysXTieweng

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับ

เที่ยวเอง 9/8/16