ขอวีซ่าท่องเที่ยว “เยอรมนี” ต้องทำยังไง?

ขอวีซ่า เชงเก้น เยอรมัน schengen visa germany travel insurance

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปจะต้องมีวีซ่า Schengen โดยกว่า 80% ของประเทศในยุโรปสามารถใช้วีซ่าดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศได้

การขอวีซ่าเชงเก้นสามารถยื่นเรื่องที่สถานทูตหรือตัวแทนของสถานทูตของประเทศที่จะอาศัยอยู่เป็นระยะเวลานานที่สุดหรือเป็นประเทศแรกที่จะเดินทางไปถึง ปัจจุบันการขอวีซ่าจากสถานทูตของหลายๆ ประเทศยุโรปต้องทำผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากแต่ละสถานทูต เช่น VFS, TLS มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ยังสามารถขอวีซ่าผ่านสถานทูตโดยตรงได้ หนึ่งในนั้นก็คือ Germany

ข้อดีของการขอวีซ่าผ่านสถานทูตโดยตรงคือมีการสัมภาษณ์ซึ่งทำให้เรามีโอกาสได้พูดคุย ชี้แจง ทำความเข้าใจบางเรื่องที่อาจเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการพิจารณาจากเอกสารหลักฐานเท่านั้น

ถ้าเป็นผู้มีประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ ในกลุ่มเชงเก้นที่ดีก็มีโอกาสได้วีซ่าท่องเที่ยวแบบ Multiple Entries ซึ่งใช้เดินทางเข้าออกประเทศเชงเก้นได้หลายครั้งจนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เดินทางเข้าออกประเทศนอกกลุ่มเชงเก้นได้อีกหลายประเทศ เช่น โครเอเชีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เซอร์เบีย อัลเบเนีย มาเซโดเนีย โรมาเนีย บัลกาเรีย เป็นต้น ซึ่งมีข้อยกเว้นไม่ต้องมีวีซ่าของประเทศนั้นๆ หากผู้เดินทางมีวีซ่าเชงเก้นประเภทดังกล่าวแล้ว

เยอรมนี คือหนึ่งในไม่กี่ประเทศของยุโรปที่ยังต้องขอวีซ่าผ่านสถานทูตโดยตรง การขอวีซ่าโดยตรงกับสถานทูตจึงต้องเตรียมตัว ข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด โดยทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้

1. นัดวันยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า โดยทำผ่านทางออนไลน์ฟรีได้ที่ https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?locationCode=bangk&request_locale=en

คลิก Continue ใต้ข้อความภาษาไทย จะเป็นหน้าจอนี้

คลิก Continue ที่ประเภทวีซ่าที่ต้องการขอ ทำตามขั้นตอนต่อไปและกรอกข้อมูลส่วนตัวให้รวดเร็วที่สุด เมื่อ submit การนัดเรียบร้อยแล้วจะเป็นหน้าจอนี้

2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ https://videx.diplo.de/videx/desktop/index.html#start เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อย ให้พิมพ์แบบฟอร์ม

หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าแบบกรอกด้วยลายมือที่ https://bangkok.diplo.de/blob/1389822/15b2cb1a7b1aaed7bc5cc18167f61096/schengen-antrag-pdf-data.pdf

แต่ขอแนะนำว่าให้กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์จะสะดวกรวดเร็วกว่ามาก

3. เดินทางไปสถานทูต เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ (ใกล้สาทรซอย 1) ตามวันและเวลาที่ทำการนัดหมายไว้

โดยนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปแสดง ดังนี้

  • หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง ที่ยังมีอายุใช้งานอีกอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเก้น และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
  • รูปถ่าย ขนาด 45 mm x 35 mm (ความยาวของใบหน้าเล็กสุด = 32 mm, ความยาวของใบหน้าใหญ่สุด = 36 mm (ไปถ่ายที่สถานทูตได้)
  • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ที่กรอกข้อความครบถ้วน
  • หลักฐานการทำงาน สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองการทำงานระบุระยะเวลาที่ลางาน ตำแหน่งงานปัจจุบันและเงินเดือน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ: หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท)
  • หลักฐานยืนยันการจองโรงแรมหรือที่พัก ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
  • แผนการเดินทาง (Travel Itinerary) โดยละเอียด ในกรณีที่เดินทางเข้าหลายประเทศ
  • หลักฐานการจองเที่ยวบินไปและกลับ
  • สมุดบัญชีเงินฝาก ของผู้ยื่นคำร้องหรือผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แสดงการเคลื่อนไหวทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย หรือหลักฐานการเงินอื่นๆ ที่เพียงพอในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง
  • หลักฐานประกันการเดินทาง ที่คุ้มครองสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนัก (ตั้งแต่วันที่ออกเดินทางจากประเทศไทยจนถึงวันเดินทางกลับถึง) วงเงินความคุ้มครองไม่ต่่ำกว่า 30,000 ยูโร (1.5 ล้านบาท) และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย

ขอแนะนำประกันการเดินทาง Travel Delight ของกรุงเทพประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ ทั้งค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย (IPD และ OPD) และค่าเคลื่อนย้าย กระเป๋าเดินทางสูญหาย เที่ยวบินล่าช้า พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินขณะเดินทาง Bangkok Insurance Hotline Centre ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเป็นบริษัทประกันที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตในการยื่นขอวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นและไว้วางใจได้ ช่วยให้อุ่นใจไร้กังวลตลอดทั้งทริป

ซื้อออนไลน์ง่ายๆ ที่ http://bit.ly/2HambT4 แค่ 5 นาทีก็เสร็จเรียบร้อย สามารถพิมพ์กรมธรรม์เองได้ทันที

ถ้ามีหลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์ (มีชื่อเป็นผู้ถือครอง) ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bangkok.diplo.de/th-th/service/visa-einreise/touristenvisum/

ปกติ สถานทูตจะใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 5 วันทำการ

อ่านข้อควรรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่าเยอรมนีได้ที่ https://bangkok.diplo.de/th-th/service/visa-einreise/visa-fragen-und-antworten/

หมายเหตุ: การเดินทางเข้าเยอรมนี เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถขอดูหลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง รวมทั้งหลักฐานการเงินสำหรับช่วงเวลาที่พำนักในเยอรมนีได้ ถ้าไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศได้

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต