ประเทศที่ต้องขอวีซ่าเชงเก้น – Schengen Countries

การเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปส่วนมากแล้วต้องขอวีซ่าเชงเก้น โดยหลักการทั่วไปในการเลือกว่าจะไปขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตของประเทศใดให้พิจารณาจาก

1. ประเทศที่อยู่นานที่สุดในการเดินทางครั้งนั้น
2. ถ้าอยู่นานเท่ากันมากกว่า 1 ประเทศ ให้เลือกประเทศแรกที่เดินทางไปถึง

อ่านรายละเอียดขั้นตอนการยื่นขอและหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ขอวีซ่าเชงเก้นต้องทำยังไงบ้าง

Schengen-area-map

รายชื่อประเทศที่ต้องขอวีซ่าเชงเก้น

Austria

austria

Belgium

brussels-belgium

Czech Republic

prague-czech-republic

Denmark

denmark

Estonia

tallinn

Finland

finland

France

paris-france

Germany

24_Berlin

Greece

3_Greece

Hungary

budapest

Iceland

iceland

Italy

Rome

Latvia

Latvia

Lithuania

Gediminas' Tower5

Luxembourg

2_Luxembourg City

Malta

Malta1

Netherlands

amsterdam

Norway

Oslo

Poland

7_Warsaw

Portugal

Lisbon

Slovakia

Bratislava

Slovenia

Bled Lake

Spain

Madrid

Sweden

Stockholm

Switzerland

26_Bern

Liechtenstein

Liechtenstein1

นอกจากประเทศที่กล่าวมาข้างต้นยังมีประเทศที่แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกเชงเก้น แต่ก็สามารถใช้วีซ่าเชงเก้นเข้าได้เลย ได้แก่ Monaco, Vatican, San Marino และ Andorra อีกทั้งบางประเทศในยุโรปยังมีข้อยกเว้นสำหรับผู้มีวีซ่าเชงเก้นที่ยังไม่หมดอายุให้สามารถเข้าได้เช่นกัน

ดูรายละเอียดได้ที่ ประเทศที่คนไทยสามารถเข้าได้โดยมีเงื่อนไขบางประการ

ทั้งนี้ ผู้ที่มีวีซ่าเชงเก้นสามารถเดินทางเข้าประเทศดังกล่าวได้ทั้งหมด แต่ต้องดูเงื่อนไขบางประการของวีซ่าด้วย เช่น ยังไม่หมดอายุ เดินทางเข้าออกเขตเชงเก้นได้ครั้งเดียว สองครั้ง หรือหลายครั้ง เป็นต้น

shutterstock_248727709