The World's Unseen

On each category you can set a Category template style, a Top post style (grids) and a module type for article listing. Also each top post style (grids) have 5 different look style. You can mix them to create a beautiful and unique category page.

Pyrohiv หมู่บ้านพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตามแบบฉบับชาวยูเครน

บรรยากาศอันสดใสภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งหมู่บ้าน Pyrohiv หรือ Pirogov หมู่บ้านเล็กๆ ในเขตชานเมืองด้านใต้ของกรุง Kiev เมืองหลวงของประเทศ Ukraine พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1969 แห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร

Crested Butte อดีตเมืองทำเหมืองที่กลายเป็นศูนย์กลางสกีชื่อดัง

ทัศนียภาพของเมือง Crested Butte เมืองในเขตการปกครอง Gunnison แห่งรัฐ Colorado ทางตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองที่ถูกค้นพบเมื่อปี 1880 แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางการทำเหมืองแร่ถ่านหินของรัฐ แต่ปัจจุบัน จากความได้เปรียบเชิงทำเลที่ตั้งที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,708 เมตร
- Advertisement -

LATEST NEWS

error: Content is protected !!