Avenue of the Baobabs ถนนเอกลักษณ์ที่เรียงรายด้วยต้นเบาบับแห่งมาดากัสการ์

Avenue of the the Baobabs หรือ Alley of the Baobabs ถนนสายที่เต็มไปด้วยต้น Baobabs อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเชื่อมระหว่างเมือง Morondava กับเมือง Belon’i Tsiribihina แห่งแคว้น Menabe ทางตะวันตกของประเทศ Madagascar

รอบบริเวณถนนสายที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสายนี้รายล้อมด้วยต้นเบาบับขนาดใหญ่ประมาณ 25 ต้น โดยบางต้นมีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ต้นเบาบับมีชื่อเรียกในภาษาท้องถิ่นว่า “renala” ซึ่งมีความหมายว่า “แม่แห่งผืนป่า” ในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าเขตร้อนชื้นที่อุดมสมบูณ์ แต่จากการรุกล้ำพื้นที่ทำกินเพื่อการเกษตรทำให้จำนวนป่าไม้ร่อยหรอลงทุกที อย่างไรก็ตามทางการได้กำหนดให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นเขตสงวนเมื่อปี 2007 เพื่อรักษาพันธุ์พืชที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

พิกัด: Avenue of the Baobabs map

Avenue of the Baobabs3

Avenue of the Baobabs4

Avenue of the Baobabs2

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต